A kalóriaguru.hu felhasználási feltételei

1. A felhasználási feltételek tartalma

Ezen dokumentum a https://www.kalóriaguru.hu internet címen elérhető weboldal (továbbiakban: kalóriaguru.hu) és az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének felhasználási feltételeit tartalmazza, és vonatkozik az oldal valamennyi látogatójára (továbbiakban: Felhasználó), aki felkeresi, illetve igénybeveszi a weboldal bármelyik szolgáltatását is. A weboldal használatával elfogadja ezen felhasználási feltételeket.

2. A felhasználási feltételek módosítása

A kalóriaguru.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel, egyoldalúan aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a kalóriaguru.hu weboldal és a weboldal által nyújtott szolgáltatások használatára vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik. A Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a weboldalt és a weboldal által nyújtott szolgáltatások bármelyikét is, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

3. Szolgáltatások módosítása és megszüntetése

A kalóriaguru.hu folyamatosan javítja és módosítja szolgáltatásait. A szolgáltatások bővűlhetnek, de egyes szolgáltatások meg is szűnhetnek. A kalóriaguru.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megszüntetheti a szolgáltatások biztosítását a Felhasználók számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a szolgáltatásokra vonatkozóan.

Ha egy szolgáltatás megszűnik és ésszerű módon megoldható, akkor erre a Felhasználók kellő időben figyelmeztetést kapnak, hogy lehetőségük legyen a Felhasználónak az általuk feltöltött adatokat, információkat és tartalmakat menteni, amennyiben szükségük van rájuk. Egy szolgáltatás megszűntetése esetén a Felhasználó felelőssége, hogy időben mentse a számára fontos adatokat, információkat és tartalmakat.

4. A felelősség kizárása

A kalóriaguru.hu a szolgáltatásait valamint a weboldalon közzétett és fellelhető valamennyi tartalmat „adott állapotban” nyújtja.

A kalóriaguru.hu nem vállal felelősséget a szolgáltatások használatából és/vagy korlátozásából és/vagy megszüntetéséből eredő üzleti és/vagy magántermészetű információk elvesztéséből eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért.

A kalóriaguru.hu nem vállal felelősséget a weboldalon közzétett tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességérét és/vagy a weboldalon használható szoftverek és/vagy szolgáltatások pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, az adott célra való alkalmasságáért valamint az ezeknek a közvetett és/vagy közvetlen használatából eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért.

A kalóriaguru.hu nem felel továbbá a rajta kívül álló okokkal (többek között, de nem kizárólag: az Internet szolgáltató és/vagy a tárhely szolgáltató és/vagy az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodások vagy kimaradások) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A kalóriaguru.hu nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos és/vagy hibamentes lesz. A kalóriaguru.hu weboldalon elérhető információk, tartalmak, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségekért való felelősséget a kalóriaguru.hu kifejezetten kizárja.

Az kalóriaguru.hu nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve.

A kalóriaguru.hu nem vállal semmilyen felelőséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett károkért a weblap használatával kapcsolatban. A kalóriaguru.hu kizár minden felelősséget amely a weblap szolgáltatásainak közvetett vagy közvetlen felhasználásából ered. Az kalóriaguru.hu kizár minden felelősséget amely a kalóriaguru.hu által biztosított programok használatából vagy letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

A kalóriaguru.hu weblap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi.

5. A szolgáltatás karbantartása

A kalóriaguru.hu jogosult a weblap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a kalóriaguru.hu előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a kalóriaguru.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. A kalóriaguru.hu mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért.

6. A weblap biztonsága

A Felhasználó nem sértheti meg és nem kísérelheti meg megsérteni a kalóriaguru.hu weboldal biztonságát. A Felhasználó nem kísérelheti meg a kalóriaguru.hu weboldal sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését. A Felhasználó nem tehet kísérletet olyan információkhoz való hozzáférésre, amikhez nincs jogosultsága. A Felhasználó nem zavarhatja meg a weblap működését, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése, elárasztása levelekkel, összeomlasztása, nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.

Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a kalóriaguru.hu weboldal rendeltetésszerű működését vagy bármely a weblapon folytatandó tevékenységet.

7. Felelősség

A kalóriaguru.hu szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a kalóriaguru.hu weblappal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a kalóriaguru.hu weblap által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. A Felhasználó köteles a kalóriaguru.hu weboldalnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a kalóriaguru.hu weboldalt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben vagy a felhasználási feltételek megszegése miatt éri.

A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.

7. A tartalom megosztásra vonatkozó feltételek és megsértésük következményei

A kalóriaguru.hu weboldalra a Felhasználó által feltöltött és megosztott valamennyi tartalomért és a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a tartalmat feltöltő és megosztó Felhasználó a felelős. A kalóriaguru.hu weboldalra a Felhasználó által feltöltött és megosztott tartalomért a kalóriaguru.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

A kalóriaguru.hu weboldalra tilos feltölteni és megosztani bármely olyan tartalmat, mely nem a Felhasználó tulajdonát képezi, és/vagy sérti más szerzői jogát, és/vagy sérti a hatályos magyar jogszabályokat.

A kalóriaguru.hu weboldalra tilos feltölteni olyan képet, amely bármilyen módon (név, logó, embléma, felirat, stb.) megvan jelölve más személy, weboldal, cég, stb. által. Az ilyen kép előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

A Felhasználó bármely tartalom feltöltésével és megosztásával lemond annak szerzői jogáról, melyet követően semmilyen anyagi, vagy más jellegű követeléssel nem élhet a feltöltött, ill. megosztott tartalmat illetően.

9. Felhasználási feltételek megsértésének következménye

A kalóriaguru.hu weboldal által nyújtott szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a kalóriaguru.hu weboldal jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett vehetőek igénybe. Amennyiben valamely Felhasználó megsérti a kalóriaguru.hu weboldal jelen Felhasználási feltételeit és/vagy jogszabályba ütközően, és/vagy visszaélésszerűen veszi igénybe a kalóriaguru.hu szolgáltatásait, a kalóriaguru.hu jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá Felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé tett vagy elérhetővé tett információkat, tartalmakat előzetes értesítés nélkül törölni.

Amennyiben a kalóriaguru.hu tudomására jut, hogy szolgáltatásai keretén belül a Felhasználó jogsértő információt, tartalmat helyezett el a weboldalon, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a kalóriaguru.hu weboldal saját publikációi tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését is.

10. A fórum felhasználási feltételei

Tilos már létező Felhasználói névhez nagyon hasonló, olyan új névvel regisztrálni, amely alkalmas a többi Felhasználó megtévesztésére vagy az "alteregó" lejáratására. Tilos továbbá olyan Felhasználói nevet választani, amely más személyiségi jogait sérti, vagy vulgáris, kulturálatlan, faji, vallási, politikai vagy egyéb megkülönböztetésre alkalmas szót/szavakat tartalmaz. Ilyen esetben a kalóriaguru.hu jogosult a Felhasználót az oldal használatából kizárni.

A fórumban tilos a személyeskedés, az obszcén és vulgáris szavak alkalmazása, a faji, nemzeti, vallási, nemi, politikai és egyéb megkülönböztetés, előítélet használata. Az ilyen hozzászólások mindenfajta figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek.

Szigorúan tilos bármilyen, a Magyar Köztársaság Büntető Törvénykönyvének hatálya alá eső illegális tevékenység, törvénysértés elkövetésére bujtó hozzászólások beírása vagy ilyen tartalommal rendelkező képek, weboldalak linkelése vagy az azokra való hivatkozás. Ilyen esetben a Felhasználó azonnali hatállyal kitiltásra kerül.

A fórumban tilos bármilyen nyílt vagy burkolt reklám célú hozzászólás beküldése, továbbá tilos ugyanazt a hozzászólást többször beküldeni. Az ilyen hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek.

A Felhasználó a hozzászólás elküldésével lemond szerzői jogáról, melyet követően semmilyen anyagi, vagy más jellegű követeléssel nem élhet az írt vélemény tartalmát illetően.

A kalóriaguru.hu a fórumra írt hozzászólások tartalmáért és hitelességéért nem vállal felelősséget. Ennek következtében a kalóriaguru.hu a fórumon közölt esetleges helytelen adatokból származó károk miatt semmiféle módon nem vonható felelősségre.

Tilos a fórumon található bejegyzések engedély nélküli utánközlése akár elektronikus, akár nyomtatott formában, bármilyen szöveges vagy képi információról legyen is szó.

A kalóriaguru.hu fenntartja a jogot a fórum használatának korlátozására vagy a fórum megszüntetésére, amennyiben érdekei ezt kívánják. A kalóriaguru.hu fenntartja a jogot a fórum szabályainak megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül.

11. Az apróhirdetési szolgáltatás felhasználási feltételei

Az apróhirdetési szolgáltatás igénybevételére jelen általános felhasználási feltételek, valamint az Apróhirdetési szabályzatban leírtak vonatkoznak.

 

Utolsó módosítás ideje: 2018. április 19.

kalóriaGuru.hu - Fogyókúra, diéta egészségesen, Online Táplálkozási Napló, Kalkulátorok, Kalóriatáblázatok, minden ami kalória.