A kalóriaguru.hu felhasználási feltételei

1. A felhasználási feltételek tartalma

Ezen dokumentum a http://www.kalóriaguru.hu internet címen elérhető weboldal (továbbiakban: kalóriaguru.hu) és az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének felhasználási feltételeit tartalmazza, és vonatkozik az oldal valamennyi látogatójára (továbbiakban: Felhasználó), aki felkeresi, illetve igénybeveszi a weboldal bármelyik szolgáltatását is. A weboldal használatával elfogadja ezen felhasználási feltételeket.

2. A felhasználási feltételek módosítása

A kalóriaguru.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel, egyoldalúan aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a kalóriaguru.hu weboldal és a weboldal által nyújtott szolgáltatások használatára vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik. A Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a weboldalt és a weboldal által nyújtott szolgáltatások bármelyikét is, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

3. Szolgáltatások módosítása és megszüntetése

A kalóriaguru.hu folyamatosan javítja és módosítja szolgáltatásait. A szolgáltatások bővűlhetnek, de egyes szolgáltatások meg is szűnhetnek. A kalóriaguru.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megszüntetheti a szolgáltatások biztosítását a Felhasználók számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a szolgáltatásokra vonatkozóan.

Ha egy szolgáltatás megszűnik és ésszerű módon megoldható, akkor erre a Felhasználók kellő időben figyelmeztetést kapnak, hogy lehetőségük legyen a Felhasználónak az általuk feltöltött adatokat, információkat és tartalmakat menteni, amennyiben szükségük van rájuk. Egy szolgáltatás megszűntetése esetén a Felhasználó felelőssége, hogy időben mentse a számára fontos adatokat, információkat és tartalmakat.

4. A felelősség kizárása

A kalóriaguru.hu a szolgáltatásait valamint a weboldalon közzétett és fellelhető valamennyi tartalmat „adott állapotban” nyújtja.

A kalóriaguru.hu nem vállal felelősséget a szolgáltatások használatából és/vagy korlátozásából és/vagy megszüntetéséből eredő üzleti és/vagy magántermészetű információk elvesztéséből eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért.

A kalóriaguru.hu nem vállal felelősséget a weboldalon közzétett tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességérét és/vagy a weboldalon használható szoftverek és/vagy szolgáltatások pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, az adott célra való alkalmasságáért valamint az ezeknek a közvetett és/vagy közvetlen használatából eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért.

A kalóriaguru.hu nem felel továbbá a rajta kívül álló okokkal (többek között, de nem kizárólag: az Internet szolgáltató és/vagy a tárhely szolgáltató és/vagy az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodások vagy kimaradások) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A kalóriaguru.hu nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos és/vagy hibamentes lesz. A kalóriaguru.hu weboldalon elérhető információk, tartalmak, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségekért való felelősséget a kalóriaguru.hu kifejezetten kizárja.

Az kalóriaguru.hu nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve.

A kalóriaguru.hu nem vállal semmilyen felelőséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett károkért a weblap használatával kapcsolatban. A kalóriaguru.hu kizár minden felelősséget amely a weblap szolgáltatásainak közvetett vagy közvetlen felhasználásából ered. Az kalóriaguru.hu kizár minden felelősséget amely a kalóriaguru.hu által biztosított programok használatából vagy letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

A kalóriaguru.hu weblap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi.

5. A szolgáltatás karbantartása

A kalóriaguru.hu jogosult a weblap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a kalóriaguru.hu előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a kalóriaguru.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. A kalóriaguru.hu mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért.

6. A weblap biztonsága

A Felhasználó nem sértheti meg és nem kísérelheti meg megsérteni a kalóriaguru.hu weboldal biztonságát. A Felhasználó nem kísérelheti meg a kalóriaguru.hu weboldal sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését. A Felhasználó nem tehet kísérletet olyan információkhoz való hozzáférésre, amikhez nincs jogosultsága. A Felhasználó nem zavarhatja meg a weblap működését, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése, elárasztása levelekkel, összeomlasztása, nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.

Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a kalóriaguru.hu weboldal rendeltetésszerű működését vagy bármely a weblapon folytatandó tevékenységet.

7. Felelősség

A kalóriaguru.hu szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a kalóriaguru.hu weblappal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a kalóriaguru.hu weblap által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. A Felhasználó köteles a kalóriaguru.hu weboldalnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a kalóriaguru.hu weboldalt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben vagy a felhasználási feltételek megszegése miatt éri.

A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.

7. A tartalom megosztásra vonatkozó feltételek és megsértésük következményei

A kalóriaguru.hu weboldalra a Felhasználó által feltöltött és megosztott valamennyi tartalomért és a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a tartalmat feltöltő és megosztó Felhasználó a felelős. A kalóriaguru.hu weboldalra a Felhasználó által feltöltött és megosztott tartalomért a kalóriaguru.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

A kalóriaguru.hu weboldalra tilos feltölteni és megosztani bármely olyan tartalmat, mely nem a Felhasználó tulajdonát képezi, és/vagy sérti más szerzői jogát, és/vagy sérti a hatályos magyar jogszabályokat.

A kalóriaguru.hu weboldalra tilos feltölteni olyan képet, amely bármilyen módon (név, logó, embléma, felirat, stb.) megvan jelölve más személy, weboldal, cég, stb. által. Az ilyen kép előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

A Felhasználó bármely tartalom feltöltésével és megosztásával lemond annak szerzői jogáról, melyet követően semmilyen anyagi, vagy más jellegű követeléssel nem élhet a feltöltött, ill. megosztott tartalmat illetően.

9. Felhasználási feltételek megsértésének következménye

A kalóriaguru.hu weboldal által nyújtott szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a kalóriaguru.hu weboldal jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett vehetőek igénybe. Amennyiben valamely Felhasználó megsérti a kalóriaguru.hu weboldal jelen Felhasználási feltételeit és/vagy jogszabályba ütközően, és/vagy visszaélésszerűen veszi igénybe a kalóriaguru.hu szolgáltatásait, a kalóriaguru.hu jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá Felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé tett vagy elérhetővé tett információkat, tartalmakat előzetes értesítés nélkül törölni.

Amennyiben a kalóriaguru.hu tudomására jut, hogy szolgáltatásai keretén belül a Felhasználó jogsértő információt, tartalmat helyezett el a weboldalon, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a kalóriaguru.hu weboldal saját publikációi tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését is.

10. A fórum felhasználási feltételei

Tilos már létező Felhasználói névhez nagyon hasonló, olyan új névvel regisztrálni, amely alkalmas a többi Felhasználó megtévesztésére vagy az "alteregó" lejáratására. Tilos továbbá olyan Felhasználói nevet választani, amely más személyiségi jogait sérti, vagy vulgáris, kulturálatlan, faji, vallási, politikai vagy egyéb megkülönböztetésre alkalmas szót/szavakat tartalmaz. Ilyen esetben a kalóriaguru.hu jogosult a Felhasználót az oldal használatából kizárni.

A fórumban tilos a személyeskedés, az obszcén és vulgáris szavak alkalmazása, a faji, nemzeti, vallási, nemi, politikai és egyéb megkülönböztetés, előítélet használata. Az ilyen hozzászólások mindenfajta figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek.

Szigorúan tilos bármilyen, a Magyar Köztársaság Büntető Törvénykönyvének hatálya alá eső illegális tevékenység, törvénysértés elkövetésére bujtó hozzászólások beírása vagy ilyen tartalommal rendelkező képek, weboldalak linkelése vagy az azokra való hivatkozás. Ilyen esetben a Felhasználó azonnali hatállyal kitiltásra kerül.

A fórumban tilos bármilyen nyílt vagy burkolt reklám célú hozzászólás beküldése, továbbá tilos ugyanazt a hozzászólást többször beküldeni. Az ilyen hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek.

A Felhasználó a hozzászólás elküldésével lemond szerzői jogáról, melyet követően semmilyen anyagi, vagy más jellegű követeléssel nem élhet az írt vélemény tartalmát illetően.

A kalóriaguru.hu a fórumra írt hozzászólások tartalmáért és hitelességéért nem vállal felelősséget. Ennek következtében a kalóriaguru.hu a fórumon közölt esetleges helytelen adatokból származó károk miatt semmiféle módon nem vonható felelősségre.

Tilos a fórumon található bejegyzések engedély nélküli utánközlése akár elektronikus, akár nyomtatott formában, bármilyen szöveges vagy képi információról legyen is szó.

A kalóriaguru.hu fenntartja a jogot a fórum használatának korlátozására vagy a fórum megszüntetésére, amennyiben érdekei ezt kívánják. A kalóriaguru.hu fenntartja a jogot a fórum szabályainak megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül.

11. Az apróhirdetési szolgáltatás felhasználási feltételei

Az apróhirdetési szolgáltatás igénybevételére jelen általános felhasználási feltételek, valamint az Apróhirdetési szabályzatban leírtak vonatkoznak.

 

Utolsó módosítás ideje: 2018. április 19.

Irodalomjegyzék

kalóriaGuru.hu - Fogyókúra, diéta egészségesen, Online Táplálkozási Napló, Kalkulátorok, Kalóriatáblázatok.

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek A kalóriaGuru.hu weblap felhasználási feltételei.

Felhasználási feltételek Mindig legyen otthon valamilyen kedvenc gyümölcse vagy olajos magva, így ha nem bír ellenálni a csábításnak, hogy csokoládét vagy egyéb zsíros és cukros étel fogyasszon, egyen elöbb egy kis gyümölcsöt vagy magot, ami segíthet leküzdeni a tiltott falatok utáni vágyát. Ha néha előfordul, hogy nem bírt ellenálni a csábításnak, akkor sem kell marcangolnia magát, mert néhány plusz gyakorlat beiktatásával elégetheti a plusz kalóriákat. De fontos, hogy ez nem jelent kibúvót mert, ha túl gyakran csinálja ezt, akkor azzal a fogyókúra sikerességét veszélyezteti. A legfontosabb dolog, amit ez egészséges és sikeres fogyókúra kapcsán meg kell jegyeznie, hogy sose kezdjen olyan fogyókúrás módszerbe, amely egyoldalú és bizonyos tápanyagokat teljesen kizár az étrendből. Az egyoldalú és bizonyos tápanyagokat teljesen kizáró vagy koplalós fogyókúrás módszerek már rövidtávon is rendkívül károsak lehetnek az egészségére.